Internal & External (Regular & Supplementary) Examination Schedules for III B.Tech II Semester (R15) & III B.Tech II Semeter (R13) Supplementary Schedules
  Internal ,Regular & Supply External Examinations Time Tables .

  1. III B.Tech II Semester (R15) Regular & Supplementary Examinations
  2. III B.Tech II Semester (R15) Internal Examinations.
  3. III B.Tech II Semester (R13) Supplementary Examinations